ΓΙΝΕ ΧΡΩΜΟΔΟΤΗΣ

Διάρκεια Ενέργειας έως 31 Μαρτίου 2022

ΟΦΕΛΟΣ

Είναι προς όφελος όλων να δημιουργήσουμε ένα πολύχρωμο και ασφαλέστερο περιβάλλον στους υγειονομικούς χώρους που το έχουν ανάγκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε την 1η ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος στην οποία με μία μόνο 10λιτρη συσκευασία Vitex with Vairo προστατεύουμε το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

H Vitex δεσμεύεται πως με τη δική σας προσφορά της 10λιτρης συσκευασίας, θα προσθέσει μία ακόμη, διπλασιάζοντας έτσι τη συνολική ποσότητα.

Θέλω να γίνω χρωμοδότης

   

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ»:

  Η «VITEX A.E.» με έδρα στον Ήμερο Τόπο Ασπροπύργου με Α.Φ.Μ. 094030692 και αρ. ΓΕΜΗ 113357952000 (στο εξής, η «Vitex») ανακοινώνει την 1η ενέργεια της «Τράπεζας Χρώματος» – μιας πρωτοβουλίας της Vitex με στόχο την ευαισθητοποίηση για συνεισφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο – η οποία συνίσταται στην προσφορά αντιικού χρώματος “Vitex  with Vairo”, παραγωγής της Vitex, σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας (στο εξής, η «Ενέργεια»). Η συμμετοχή στην Ενέργεια διέπεται από τους παρακάτω όρους:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλες οι συνεργαζόμενες με την Vitex επιχειρήσεις πώλησης χρωμάτων.
  2. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια μία (1) φορά με το παρακάτω περιοριστικά οριζόμενο χρηματικό ποσό.
  3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η 31η Μαρτίου 2022.
  4. Η δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210-5589500 ή  μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της «Τράπεζας Χρώματος» www.trapezachromatos.gr με συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων στη σχετική φόρμα συμμετοχής (επωνυμία επιχείρησης, ονοματεπώνυμο,  Α.Φ.Μ., τηλέφωνο και e-mail) και κλικάρισμα επάνω στη λέξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
  5. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής με τον παραπάνω τρόπο ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους της συμμετέχουσας επιχείρησης.
  6. Με την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής στην Ενέργεια η Vitex θα προχωρεί σε εφάπαξ τιμολόγηση της επιχείρησης για ποσό εκατό (100) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο θα αντιστοιχεί σε δέκα (10) λίτρα αντιικού χρώματος “Vitex with Vairo” παραγωγής Vitex (αρ. άδειας Ε.Ο.Φ. 90167/4-10-2021). Η αξία του εν λόγω τιμολογίου θα εξοφλείται νομίμως από την επιχείρηση στη Vitex.
  7. Η Vitex αναλαμβάνει την υποχρέωση να διπλασιάσει τα λίτρα αντιικού χρώματος “Vitex with Vairo” που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι και την 31/3/2022 βάσει των ως άνω τιμολογήσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Ενέργεια, η δε συνολική ποσότητα αντιικού χρώματος “Vitex with Vairo” που θα προκύψει μετά τον ως άνω διπλασιασμό εκ μέρους της Vitex θα προσφερθεί δωρεάν σε δημόσια νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιλογή των δημόσιων νοσοκομείων που θα γίνουν αποδέκτες της εν λόγω δωρεάς ανήκει αποκλειστικά στη Vitex και θα γίνει με κριτήριο τις ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων δημόσιων υγειονομικών φορέων και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία περί δωρεών.
  8. Για τη συμμετοχή της στην Ενέργεια κάθε επιχείρηση δικαιούται να λάβει δωρεάν από τη Vitex   α) μία (1) επιτραπέζια πλακέτα «ταυτότητας χρωμοδότη», β) ένα (1) πόστερ αυτοκόλλητο για δυνητική τοποθέτηση στο κατάστημα της επιχείρησης και γ) ένα (1) gif για δυνητική χρήση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η επωνυμία ή το λογότυπο της επιχείρησης θα αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της «Τράπεζας Χρώματος» με αναφορά της επιχείρησης ως «Χρωμοδότη» στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας.
  9. Η Vitex διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης της Ενέργειας σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, και αναφοράς σε δικά της εταιρικά έντυπα και μέσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στους συμμετέχοντες, οικονομική ή άλλη.
  10. Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, καθώς και η τήρηση των όρων της Ενέργειας, ελέγχεται και πιστοποιείται εγγράφως από την ανεξάρτητη εταιρεία “Grant Thornton A.E. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων” (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121548701000).
  11. Τα συλλεγόμενα από τη Vitex στοιχεία ταυτοποίησης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Ενέργεια, στον βαθμό που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται και αρχειοθετούνται από τη Vitex αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας Ενέργειας, εκτός αν η Vitex δικαιούται να τα επεξεργάζεται βάσει και άλλης νόμιμης βάσης επεξεργασίας (π.χ. σχέση εμπορικής συνεργασίας).
  12. Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με τους παρόντες όρους και την Τράπεζα Χρώματος παρέχονται από τη Vitex στο τηλ. 210-5589500.
  Προτιμήσεις απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Καθορίστε τις Προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.